Stari Begej-Carska bara - Ramsarsko podrucje u Srbiji

U Međurječju Begeja i Tise u samom srcu Banata smeštena između tri grada: Beograda, Novog Sada i Zrenjanina nalazi se rezervat prirode Stari Begej - Carska bara. Deo Carske bare, koji se zove mala Carska bara ili Vojtina mlaka dobila je status zaštićenog prirodnog dobra još 1955. godine dok je 1994. godine celo područje proglašeno Specijalnim rezervatom prirode "Stari Begej - Carska bara". Godine 1996. ovo područje je dobilo još jedan nivo zaštite kada je uključeno na listu vodenih staništa od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji. Specijalni rezervat prirode "Stari Begej - Carska bara" zauzima površinu od 1676 hektara i sastoji se od nekoliko delova koje čine korito Starog Begeja, Carska Bara, bara Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perleska bara te okolni rit.


Ovaj rezervat predstavlja kompleks ribnjaka, močvara, tršaćca, bara, šuma, livada i stepa ispresecanih s rekama, kanalima te nasipima. Ovaj prostor odlikuje se rečnim, barskim, močvarnim, livadskim, Slatinska, stepskim i šumskim ekosistemima koji su pružili raznolika stanište za brojne biljne i životinjske vrste među kojima se odlikuju one retke i ugrožene. Na području rezervata "Stari Begej - Carska bara" svoje stanište je pronašlo čak 500 biljnih vrsta od kojih se više od deset vrsta nalazi na listi prirodnih retkosti, pet vrsta je uključeno na Crvenu listu flore Srbije, a jedna vrsta se nalazi na Crvenoj listi flore Evrope. Među brojnim biljnim vrstama osobito se ističu beli i žuti lokvanj, močvarna orhideja, slatinska palamida, orašak, gorocvet, sočovica te žabogriz.


Uz bogati biljni svet ovaj rezervat odlikuje bujan i raznovrstan životinjski svet čiji su pripadnici divlja svinja, zec, srna, bizamski pacov, lisica, šišmiš, tvor, jež, tekunice, krtica, lasica, barska kornjača, sivi gušter, belouška, zelena žaba te šareni daždevnjak. Područje rezervata odlikuje se naročito bujnim ribljim i ptičjim životom. U ovim vodama svoj dom je pronašlo čak 24 vrste ribe dok ornitofaune čini 250 vrsta ptica među kojima se nalaze i ugrožene vrste poput male guske i patke plavokljune. Zaštitni znak rezervata postala je čaplja jer se na Carskoj bari gnezdi svih osam vrsti čaplji.

Stari Begej-Carska bara - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Stari Begej-Carska bara!

Language
English Srpski
Facebook